ELİN ELEKTRİK İNŞAAT MÜŞAVİRLİK PROJE TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

WEBSİTE ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve gizliliğine önem vermekteyiz. Bu nedenle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktayız.

ELİN,  5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

ELİN, kişisel verilerinizi https://elin.com.tr/  vasıtası ile elektronik olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Giriş-Çıkış Kayıtları) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle, 5651 sayılı Kanun uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve website içi teknik aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Websitemizde bulunan iletişim adreslerimiz kanalıyla bize göndereceğiniz e-posta ve postalarda yer alan Kimlik (ad-soyad), İletişim (e-posta, telefon, adres) bilgileriniz; iletişim faaliyetleri ve taleplerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

İş başvurularınız kapsamında lütfen Aday Çalışan Aydınlatma Metnimizi okuyunuz.

 Kişisel Verilerin Aktarılması

ELİN, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile yurtiçinde paylaşabilir. ELİN, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak işlediği kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

ELİN tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde uyarınca kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Ümit Mahallesi 2535. Sokak No:1 Ümitköy Çankaya/ANKARA adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca elin@elin.com.tr e-posta adresi veya 0 850 220 35 46 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip ELİN 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde ELİN; CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep edebilecektir.

ELİN; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

SONUÇ

ELİN tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek ELİN tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

ELİN, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  

CanlД± Destek