ELİN ELEKTRİK İNŞAAT MÜŞAVİRLİK PROJE TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

WEBSİTE GİZLİLİK POLİTİKASI

Sayın Website Kullanıcısı,

Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“ELİN”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması ve haklarınız konusunda bilgilendirmekteyiz.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır. Websiteyi ziyaretleriniz kapsamında giriş-çıkışlarınız, IP adresiniz, çerezler; iletişim faaliyetleriniz kapsamında ad, soyad, e-posta adresiniz işlenmektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerin Aktarılma Durumu 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak, yurt içinde gerekli önlemleri almak kaydıyla kişisel verilerinizi, iştirakler, anlaşmalı tüzel ve gerçek kişiler, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanlarımız ile paylaşabiliriz. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kuruluşlar ve bunlar tarafından yetkilendirilmiş kişilere hukuki gereklilik halinde aktarım yapılabilmektedir. Yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

İlgili Kişi Hakları Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin elin@elin.com.tr adresi üzerinden bilgi alabilirsiniz. 6698 sayılı KVKK uyarınca, aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanuni şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

ELİN; kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte, işbu Politikayı ilke olarak benimsemekte ve uygulamaktadır. Mevzuat ve Kurul tarafından belirlenen yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir. Bilgilerinize sunarız.

CanlД± Destek